Produkt og teknologi

Hvordan har produktet blitt til?

Hele produktets forløp begynte med at vi fikk en oppgave, der målet var å dekke et behov eller finne en løsning på et problem. Dette var i begynnelsen av skoleåret høsten 2019. Entreprenørskapsfaget var nytt for alle på gruppa, og oppgaven vi hadde fått var utfordrende og stor. I begynnelsen fant vi en målgruppe, der vi tok utgangspunkt i oss selv, som elever. Hvilke problemer har vi i skolehverdagen? Hva kunne vært bedre?

I begynnelsen var vi innom ideer som et smartere bagasjebrett til sykkelen, og en app som hadde alle skolebøker digitalisert, slik at man ikke trengte å ha med de tunge bøkene hjem. Dessverre var alle ideene våre allerede eksisterende og veletablerte produkter, slik at vi måtte begynne på nytt flere ganger. Det var tilfeldigvis i en nyhetssending på NRK at vi fikk den endelige ideen som tilslutt har blitt dagens produkt. Nyhetssaken fortalte at så mange som 1/4 barn i Oslo ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen. I tillegg visste vi at de fleste barn liker å leke og sosialisere med andre, framfor å sitte stille og alene på en egen pult. Dermed begynte vi å spinne videre på tanken om å lære barn norsk, samtidig som man har det morsomt med andre.

Samarbeidspartnere

Mentoren vår Nicolas Santamarta ble tidlig en del av teamet etter at bedriften var opprettet og etablert. Takket være han har vi hatt muligheten til å benytte ressurspersoner i nettverket hans, som Fagtrykk; til å produsere kortene, men også SirCon; for å sette opp denne hjemmesiden. Ved å i tillegg bruke kontakter i Adams nettverk har vi fått god hjelp fra Eivind Nesje til å utvikle spilloppleseren. Andre viktige aktører i utviklingen av spillet er Røde Kors, Porsmyra barnehage og Kattem barneskole. Røde Kors og Porsmyra barnehage var en av de første i målgruppen vi kontaktet for å høre om ideen var verdt å satse på. Begge var veldig engasjerte og ønsket å kjøpe spillet når det kom for salg. Kattem barneskole kontaktet vi siden de er en mottaksskole og har flere elever med behov for en mer tilpasset og enklere norskopplæring, akkurat vår brukergruppe! Der tok de oss godt i mot og var veldig begeistret over et slikt produkt, som inkluderer både lek, læring og sosialisering. Det var også der vi testet ut prototypen, for å se hvordan det hele fungerer i praksis.

Produktets faglige kvalitet

Spillet baseres på kunnskapen om at barn lærer best når de er sosiale og leker sammen. Disse argumentene går ut i fra psykologen Vygotskys sosiokulturelle læringsteori, som mener at mennesket lærer best i en sosial kontekst. Læring foregår i samhandling med andre mennesker, og må sees i sammenheng med kulturen, fellesskapet og språket. Et godt språk er for øvrig viktig i den videre læringen. I følge Albert Banduras sosiale læringsteori, begrunnes også mestringsfølelse som en viktig faktor. Med ulike læringsmetoder, vil barna oppleve mestring på nye måter, som videre vil gi mer motivasjon og lærelyst. I tillegg finnes det ulike måter å lære på, avhengig av den individuelle intelligensen. Ved språklæring ligger tre læringsmetoder sentralt; Visuell læring (læring av å observere/ lese), auditiv læring (læring av å høre) og kommuniserende læring (læring ved å diskusjon/ spørsmål). Nettopp dette er produktets sterkeste side, da vi inkluderer alle disse læringsmetodene. 

I følge Albert Banduras sosiale læringsteori, begrunnes også mestringsfølelse som en viktig faktor. Med ulike læringsmetoder, vil barna oppleve mestring på nye måter, som videre vil gi mer motivasjon og lærelyst.

Av spillets kommunikative egenskaper, dannes et fellesskap der de sammen lærer norsk. Spillerne trenger heller ikke snakke samme språk for å spille. Dette gir mulighet for å bli kjent, på tvers av hverandres kulturer; tradisjoner, normer og regler. Produktet blir utgangspunktet for et samspill mellom barna, der en kan skape relasjoner. Sett fordelene i et mer utvidet perspektiv, vil bedre kommunikasjonsevner blant spillerne internt, gjøre det enklere å integrere seg og få innpass i det eksterne samfunnet og fellesskapet; utenfor skolen og vennekretsen, når de lettere kan gjøre seg forstått.