Ditt kjøp styres av standardiserte salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Kjøp over Internett gir forbrukeren rettigheter som primært bestemmes av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Mer informasjon om dine rettigheter som forbruker finner du på www.lovdata.no. Betingelsene i denne avtalen skal ikke begrense de lovbestemte rettighetene som er satt, men tydeliggjøre partenes viktigste rettigheter og plikter ved handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en mer informasjon om våre salgsbetingelser, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt ved bestillingen, og eventuelt ved særskilte avtaler. Ved en potensiell uoverensstemmelse mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, med en forutsetning av at det ikke strider mot den lovgivningen som er satt.

I tillegg vil avtalen fylles ut av relevante lovbestemmelser, som regulerer varekjøp mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partnere

Selger:

Lær Lett UB
Kristen Videregående skole Trøndelag
Østre Rosten 35
7075 Tiller
Org.nr: 923 635 793

Kontakt oss via:
+47 482 58 677
laerlett@gmail.com

Forbrukeren som avlegger bestillingen er den som betegnes kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den totale prisen kjøperen skal betale er den oppgitte prisen for varen og tjenesten. Dette inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selgeren ikke har informert om før kjøpet, skal ikke kjøperen betale.

4. Avtaleinngåelse

Når kjøperen har bekreftet bestillingen hos selgeren, er avtalen bindende for begge parter.

Hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren, er ikke avtalen lenger bindende. Dette gjelder i bestillingsløsningen i nettbutikken, i kjøperens bestilling eller om den annen part innså eller burde ha innsett en slik feil.

5. Betalingen

Fra det tidspunktet varen blir sendt til kjøperen, kan selgeren kreve betaling.

Ved bruk av kredittkort eller debetkort i kjøpet, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Samme dag som varen sendes vil kortet belastes.

Ved betaling med faktura, vil fakturaen bli sendt ved forsendelsen av varen. Betalingsfristen av fakturaen og er på 14 dager fra mottagelsen av varen.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Leveringen av varen er skjedd når kjøperen, eller en annen av hans tillatelse, har mottatt varen.

Om leveringstidspunktet av bestillingsløsningen ikke overholdes, skal selgeren levere varen til kjøperen så raskt som mulig og senest 30 dager etter bestillingen er registrert. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre det finnes en annen særskilt avtale mellom partene.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når han, eller en annen av hans tillatelse, har fått varene levert, i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen sier at kjøpet ikke kan angres, har kjøperen mulighet til å trekke tilbake bestillingen eller sende tilbake varen, i henhold til angrerettloven.

Ved bruk av angreretten må kjøperen gi beskjed til selgeren innen det er gått 14 dager fra fristen begynner. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøperen må kunne vise til at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrerettfristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

om selger ikke opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema før avtaleinngåelsen, vil angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen. Dette gjelder også ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Hvis selgeren opplyser om dette i løpet av disse 12 månedene, vil angrefristen likevel utløpe 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten så fort som mulig og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøperen dekker direkte kostnader returen av varen, med mindre annet er avtalt eller at selgeren ikke har opplyst om at kjøperen selv skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøperen kan prøve varen på en forsvarlig måte for å forsikre om varens egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen, så fort som mulig og senest 14 dager, fra selgeren fikk beskjed om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selgeren har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøperen har lagt fram dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering -Kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Kjøperen kan i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5, etter holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren, dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene. Dette hvis kjøperen selv ikke er skyld i forsinkelsen/uteblivelsen av varen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelsen vil medføre en kostnad for selgeren som er i strid med kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Om vanskene likevel skulle falle bort innen rimelig tid, kan kjøperen likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøperen kan også heve kjøpet umiddelbart hvis selgeren nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har tydeliggjort selgeren om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen selgeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid, etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning som følge av forsinkelsen. Dette gjelder ikke dersom forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll, eller som kunne blitt tatt i betraktning av avtaletiden.

10. Mangel ved varen -Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Om kjøperen opplever varen som mangelfull, må kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, varsle selger for å gjøre han kjent med feilen. For at reklameringen skal gjelde etter at mangelen er oppdaget, må varen meldes inn i løpet av 2 måneder. Kjøperen kan reklamere senest to år etter at kjøper mottok varen, men hvis varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Om varens mangel ikke skyldes selgeren eller forhold på hans side, kan kjøperen på bakgrunn av forbrukerkjøpsloven kapittel 6, holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og en ny levering, kreve prisavslag, å få avtalen hevet og/ eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å få mangelen rettet eller få levert en ny vare. Selgeren kan likevel avslå seg kjøperens krav, dersom kravet er umulig eller forårsaker selgeren urimelige kostnader. Retting eller en ny levering skal foretas innen rimelig tid. I utgangspunktet har ikke selgeren rett til å omlevere eller reparere varen for samme mangel, mer enn to ganger.

Prisavslag

Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert kan kjøperen kreve et passende prisavslag. Dette krever at forholdet mellom ny avtalt pris, samsvarer med varens verdi i mangelfull stand. Ved spesielle omstendigheter, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Kjøperen kan også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig, dersom varen ikke er rettet eller omlevert.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Selgeren kan i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, eller at den blir hevet, samt kreve erstatning fra kjøperen, hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven. Dette gjelder så fram til at selgeren selv ikke er skyldig i uteblivelsen av betalingen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et gebyr ved varer som ikke er hentet.

Oppfyllelse

Selgeren kan holde fast ved kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Om varen ikke er levert, taper selgeren sin rett, dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selgeren kan heve avtalen hvis det kjøperen ikke holder avtalen med selgeren når det gjelder betaling, eller hvis det forekommer andre brudd på avtalen fra kjøperens side. Likevel kan ikke selgeren heve kjøpet om hele kjøpesummen er betalt. På en annen side, om selgeren setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, der kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selgeren heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Selgeren kan kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven, hvis kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen. Kravet vil ved manglende betaling, etter gitt beskjed, bli sendt videre til inkasso. Etter inkassoloven kan da kjøperen bli holdt ansvarlig for gebyr.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Selgeren kan belaste kjøperen med et gebyr dersom kjøperen lar vær å hente ubetalte varer. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Kjøpere under 18 år kan ikke belastes med slike gebyr.

12. Garanti

Garanti gitt av selgeren eller produsenten gir kjøperen rettigheter, sammen med de kjøperen fra før har etter bestemt lovgivning. Garantien begrenser dermed ikke kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler, etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Selgeren er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun hente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at selgeren kan gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dette skal være i tråd med personopplysningsloven. Kjøperens personopplysninger kan kun bli delt med andre der det er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre avtalen med kjøperen, eller i et annet lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selgeren innen rimelig tid, etter punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister på fredelig vis. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes ved ønsker om å klage. Det er særlig relevant, om forbrukeren er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.